Polityka prywatności w naszej placówce

22 lipca 2021

Obrazek wyróżniajcy posta Polityka prywatności w naszej placówce


Administratorem danych osobowych pacjentów jest NZOZ ALFA MED Zbigniew Szewc Spółka Komandytowa 34-340 Jeleśnia ul. Żywiecka 11A. Przestrzeganie zasad ochrony danych w ALFA MED nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail IOD@alfamed.org.pl . Dane osobowe pacjentów przetwarzane będą na niniejszej podstawie prawnej oraz w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. h RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub leczenia. Odbiorcami danych pacjentów będą firmy przetwarzające dane w imieniu administratora ( firmy informatyczne), a także podmioty z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a także inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe pacjentów będą przechowywane przez okres : 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, lub do 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem możliwości leczenia.

Jesteśmy do dyspozycji naszych pacjentów

Poniedziałek

8:00 - 18:00

Wtorek

8:00 - 18:00

Środa

8:00 - 18:00

Czwartek

8:00 - 18:00

Piątek

8:00 - 18:00

Najnowsze posty

22 czerwca 2023
SZCZEPIENIA PRZECIW HPV

18 sierpnia 2022
Dziękujemy!