WCZESNA DIAGNOSTYKA RZS

Ogólnopolski Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Reumatoidalnego Zapalenia Stawów realizowany wspólnie z Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu został opracowany z udziałem Ministerstwa Zdrowia i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (program polityki zdrowotnej nr POWR.05.01.00-IP.05-00-003/17). Celem programu jest zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa wczesnej wykrywalności RZS w celu zapewnienia utrzymania lub powrotu do aktywności zawodowej chorych na RZS spośród grupy docelowej programu. Realizacja programu obejmuje współpracę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ze specjalistą reumatologiem, przyjmującym pacjenta w ośrodku wczesnej diagnostyki zapalenia stawów. W zakresie realizacji projektu lekarz POZ przeprowadza 2 wizyty finansowane w ramach programu. Do wizyt kwalifikują się pacjenci z bólem i obrzękiem przynajmniej jednego stawu na podstawie kryteriów przesiewowych programu.

Jesteśmy do dyspozycji naszych pacjentów

Poniedziałek

8:00 - 18:00

Wtorek

8:00 - 18:00

Środa

8:00 - 18:00

Czwartek

8:00 - 18:00

Piątek

8:00 - 18:00

Najnowsze posty

22 czerwca 2023
SZCZEPIENIA PRZECIW HPV

18 sierpnia 2022
Dziękujemy!

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Program profilaktyczny skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem szyjki macicy w wieku od 25 do 59 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego.
Bezpłatne badania cytologiczne można wykonać w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację programu (każda poradnia ginekologiczna, która ma umowę z NFZ). Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne.
Z badań mogą korzystać wszystkie ubezpieczone w NFZ kobiety, które mieszczą się w grupie wiekowej i nie wykonywały cytologii w ciągu ostatnich trzech lat (również te, które nie otrzymały imiennego zaproszenia). Jeśli kobieta nie mieści się w grupie wiekowej również może skorzystać z bezpłatnej cytologii w ramach ubezpieczenia w NFZ.
W ramach etapu podstawowego programu wykonywane jest badanie cytologiczne, a w przypadku stwierdzenia niepokojących zmian, pacjentka kierowana jest na dalszą diagnostykę do etapu pogłębionej diagnostyki programu.
W ramach etapu pogłębionej diagnostyki programu wykonywane jest badanie kolposkopowe, a w przypadku zaistnienia wskazań do weryfikacji uzyskanego obrazu kolposkopowego – pobranie celowanych wycinków do badania histopatologicznego.
Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego zostają skierowane do dalszej diagnostyki poza programem.

Jesteśmy do dyspozycji naszych pacjentów

Poniedziałek

8:00 - 18:00

Wtorek

8:00 - 18:00

Środa

8:00 - 18:00

Czwartek

8:00 - 18:00

Piątek

8:00 - 18:00

Najnowsze posty

22 czerwca 2023
SZCZEPIENIA PRZECIW HPV

18 sierpnia 2022
Dziękujemy!

PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY

Program skierowany jest do osób dorosłych znajdujących się na liście pielęgniarki POZ, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w szczególności do osób, które miały kontakt z chorym, lub osób które maja trudne warunki życiowe mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby.
Jeżeli na podstawie badania świadczeniobiorca nie zakwalifikował się do dalszej diagnostyki lub nie została rozpoznana u świadczeniobiorcy gruźlica ponowne badanie w kierunku gruźlicy w ramach programu wykonuje się po upływie 24 miesięcy od daty ostatniego badania.
W ramach programu wykonywane są wywiad w kierunku gruźlicy oraz edukacja zdrowotna pacjenta. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent kierowany jest na dalszą diagnostykę i leczenie.

Jesteśmy do dyspozycji naszych pacjentów

Poniedziałek

8:00 - 18:00

Wtorek

8:00 - 18:00

Środa

8:00 - 18:00

Czwartek

8:00 - 18:00

Piątek

8:00 - 18:00

Najnowsze posty

22 czerwca 2023
SZCZEPIENIA PRZECIW HPV

18 sierpnia 2022
Dziękujemy!

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Program skierowany jest do osób obciążonych czynnikami ryzyka znajdujących się na liście lekarza POZ w grupie wiekowej najbardziej zagrożonej chorobami układu krążenia, a więc od 35 do 55 roku życia. Uprawnionymi do uzyskania świadczeń w powyższym zakresie są osoby będące w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, które w ciągu ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu i u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia. W ramach programu wykonywane są m.in.: profilaktyczne badania układu krążenia, określenie BMI, pomiar ciśnienia, badania biochemiczne krwi. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent kierowany jest na dalszą diagnostykę.

Jesteśmy do dyspozycji naszych pacjentów

Poniedziałek

8:00 - 18:00

Wtorek

8:00 - 18:00

Środa

8:00 - 18:00

Czwartek

8:00 - 18:00

Piątek

8:00 - 18:00

Najnowsze posty

22 czerwca 2023
SZCZEPIENIA PRZECIW HPV

18 sierpnia 2022
Dziękujemy!

PROFILAKTYKA OSTEOPOROZY

Ogólnopolski Program finansowany z Funduszy Europejskich pn. „Profilaktyka osteoporozy w makroregionie śląskim” POWR.05.01.00-00-0013/18 realizowany wspólnie z Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu. Celem programu jest wdrożenie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50 -70 lat zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do właściwych ośrodków zajmujących się diagnostyką, prewencją i leczeniem osteoporozy.

Jesteśmy do dyspozycji naszych pacjentów

Poniedziałek

8:00 - 18:00

Wtorek

8:00 - 18:00

Środa

8:00 - 18:00

Czwartek

8:00 - 18:00

Piątek

8:00 - 18:00

Najnowsze posty

22 czerwca 2023
SZCZEPIENIA PRZECIW HPV

18 sierpnia 2022
Dziękujemy!

Polityka prywatności w naszej placówce


Administratorem danych osobowych pacjentów jest NZOZ ALFA MED Zbigniew Szewc Spółka Komandytowa 34-340 Jeleśnia ul. Żywiecka 11A. Przestrzeganie zasad ochrony danych w ALFA MED nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail IOD@alfamed.org.pl . Dane osobowe pacjentów przetwarzane będą na niniejszej podstawie prawnej oraz w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. h RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub leczenia. Odbiorcami danych pacjentów będą firmy przetwarzające dane w imieniu administratora ( firmy informatyczne), a także podmioty z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a także inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe pacjentów będą przechowywane przez okres : 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, lub do 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem możliwości leczenia.

Jesteśmy do dyspozycji naszych pacjentów

Poniedziałek

8:00 - 18:00

Wtorek

8:00 - 18:00

Środa

8:00 - 18:00

Czwartek

8:00 - 18:00

Piątek

8:00 - 18:00

Najnowsze posty

22 czerwca 2023
SZCZEPIENIA PRZECIW HPV

18 sierpnia 2022
Dziękujemy!

PROFILAKTYKA NACZYŃ MÓZGOWYCH

Z BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU „ PROFILAKTYKA CHORÓBNACZYŃ MÓZGOWYCH SZANSA NA DŁUGIE ŻYCIE W ZDROWIU” MOŻE SKORZYSTAĆ KAŻDA OSOBA W WIEKU 40 – 65 LAT , BEZ WZGLĘDU NA PRZYNALEŻNOŚĆ DO PORADNI POZ.


Niemniej jednak program adresowany jest przede wszystkim dla osób z grupy ryzyka wystąpienia udaru mózgu, tj. palących papierosy, nadużywających alkoholu oraz osób z otyłością brzuszną, lub osób, u których stwierdzono: nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, migotanie przedsionków, bezobjawowe zwężenie tętnic szyjnych lub zaburzenia gospodarki lipidowej.

Jesteśmy do dyspozycji naszych pacjentów

Poniedziałek

8:00 - 18:00

Wtorek

8:00 - 18:00

Środa

8:00 - 18:00

Czwartek

8:00 - 18:00

Piątek

8:00 - 18:00

Najnowsze posty

22 czerwca 2023
SZCZEPIENIA PRZECIW HPV

18 sierpnia 2022
Dziękujemy!

OPIEKA NOCNA I ŚWIATECZNA

Nasi pacjenci objęci są OPIEKĄ NOCNĄ I ŚWIĄTECZNĄ

Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej są realizowane całodobowo w soboty, niedziele i święta oraz w dni robocze w godzinach od 18:00 do 08:00 przez:


ICZ HealthCare sp. z o.o.


Szpital Żywiec
ul. Pola Lisickich 80
34-300 Żywiec


telefon 885 036 112

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta należy wezwać zespół ratownictwa medycznego dzwoniąc na numer 999 lub 112.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu.

Dzwoniąc pod numer : 800 137 200 – pacjenci otrzymają pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Porady udzielne są w kilku językach.

Połączenie jest bezpłatne i może być wykonywane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona TYLKO dla osób ubezpieczonych i mieszkających w naszym kraju.

Jesteśmy do dyspozycji naszych pacjentów

Poniedziałek

8:00 - 18:00

Wtorek

8:00 - 18:00

Środa

8:00 - 18:00

Czwartek

8:00 - 18:00

Piątek

8:00 - 18:00

Najnowsze posty

22 czerwca 2023
SZCZEPIENIA PRZECIW HPV

18 sierpnia 2022
Dziękujemy!

Koronawirus

KORONAWIRUS. PRZESTRZEGAJ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Jesteśmy do dyspozycji naszych pacjentów

Poniedziałek

8:00 - 18:00

Wtorek

8:00 - 18:00

Środa

8:00 - 18:00

Czwartek

8:00 - 18:00

Piątek

8:00 - 18:00

Najnowsze posty

22 czerwca 2023
SZCZEPIENIA PRZECIW HPV

18 sierpnia 2022
Dziękujemy!