pielegniarska opieka dlugoterminowa
Opieka  nad  obłożnie  i  przewlekle  chorymi  przebywającymi  w  domu. Pacjenci  objęci  pielęgniarską  opieką  długoterminową   nie  wymagają  hospitalizacji   w oddziałach  lecznictwa  stacjonarnego , ale   ze  względu  na  istniejące  problemy  zdrowotne  wymagają  systematycznej  opieki  pielęgniarskiej  udzielanej  w  warunkach  domowych  i  realizowanej  we  współpracy  z  lekarzem  podstawowej  opieki  zdrowotnej , do  którego  pacjent   złożył  deklarację  wyboru.

Do zadań pielęgniarki opieki długoterminowej należy:

  • Realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym
  • Edukacja  zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin
  • Pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej  pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu

Kwalifikacja do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową.

Do pielęgniarskiej  opieki  długoterminowej  mogą  być  zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do  samo opieki, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 – 40 punktów.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Wymagane skierowanie do objęcia  pielęgniarską opieką długoterminową do pobrania w rejestracji.
Kwalifikacji do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową dokonuje pielęgniarka opieki długoterminowej.

Regularnie opiekujemy się naszymi pacjentami w ich domach